โครงสร้างหลักสูตร2567-2569

📌📌ห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

📌📌แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567